Database 1505

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Tetie ? + 1685 Loquard,D,26736,NS -
AAA AAA * 1862 -
Marvin Ackland -
Frauke Reemts Adena * 1673 + 1707 Upleward,D,26736,NS -
Dirk Meints Agena * 1814 -
George Ailts -
Altje Alberts * 1675 Larrelt,D,26723,NS + 1749 Twixlum,D,26723,NS Dirks - Janssen
Broer Petrus Alberts * 1875 Loquard,D,26736,NS Alberts - Ohling
Jacobus Alberts * 1840 Loquard,D,26736,NS + 1915 Loquard,D,26736,NS -
Jan Alberts -
Johanne Katharine Alberts * 1871 Loquard,D,26736,NS + 1909 G?ttingen,D,37073,NS Alberts - Ohling
Robert John Alves * 1900 -
Jan Ayelts -
Magda B?ren -
David Bacheracht -
Hinderk L?ppen Backer * 1770 + 1822 Larrelt,D,26723,NS -
Johann Dirks Backer Janssen -
Hedde Jacobs Bakker -
Kampe Hedden Bakker Bakker - Janssen
Reendeltje Janssen Bakker * 1815 Backer - Ohling
Sophie Bakker -
Josephine Elizabeth Banze * 1878 -
Johannes Bartels -
Thede Barth -
Geertje Garrelts Bauermann -
Janneken Garrelts Bauermann * 1799 Westerhusen,D,26759,NS -
Anna Dirks Beekman * 1806 Cirkwehrum,D,26759,NS + 1874 Larrelt,D,26723,NS Beekman -
Dirk Berends Beekman * 1758 Cirkwehrum,D,26759,NS + 1824 Cirkwehrum,D,26759,NS -
Dirk Freerks Beekman -
Elisabeth Dirks Beekman -
Katharina Sieverts Beekman * 1841 Freepsum,D,26736,NS Beekman - xxx
Trientje Geerds Beekman * 1765 Kloster Harsweg,D,26759,NS + 1850 Cirkwehrum,D,26759,NS -
Friedrich Wilhelm Beekmann -
Swantje Beekmann -
Margaretha Christine Beer, de * 1881 -
Jason Beerman -
Hilke Folkerdina Beewen * 1880 Osterhusen,D,26759,NS + 1912 Canhusen,D,26759,NS -
Jan Beewen -
Mettina Beewen * 1880 Beewen - Boomgarden
Trientje Behrends -
Isberg Behrents + 1729 Groothusen,D,26736,NS -
Frank Bell -
Marie Benjamin -
Styntje Berends * 1790 + 1804 -
Trientje Berends * 1760 Leer,D,26789,NS + 1802 Leer,D,26789,NS Hinderks -
Berger -
Helma Bestmann -
Kl?re Bigge * 1884 Hildesheim,D,31134,NS -
Biggs -
Wilhelm Bindernagel -
Wilhelmine (Wilma) Kar Bindernagel * 1886 Wennigsen,D,30974,NS + 1964 L?neburg,D,2133X,NS Bindernagel - B?ren
Anna Bleeker * 1808 Wolthusen,D,26725,NS + 1808 Wolthusen,D,26725,NS Bleeker - Ohling
Anna Mathilde Bleeker * 1852 Gross Midlum,D,26759,NS ~ 1852 Gross Midlum,D,26759,NS Bleeker - Koopmann
Franziska Johanna Bleeker * 1850 Gross Midlum,D,26759,NS ~ 1850 Gross Midlum,D,26759,NS Bleeker - Koopmann
Guurtie Otten Bleeker -
Jacob Bleeker -
Nomdine Wilhelmine Eli Bleeker * 1848 Gross Midlum,D,26759,NS ~ 1848 Gross Midlum,D,26759,NS Bleeker - Koopmann
Otto Ruysch Bleeker * 1785 Emden,D,,NS + 1820 Emden,D,,NS Bleeker - Bosma
Otto Ruysch Bleeker -
Peter Luebbertus Bleeker * 1823 Bargebuhr,D,26506,NS -
Shirley Ann Blush -
Albert Kornelius Bode * 1818 Wolthusen,D,26725,NS Bode - Ohling
Alderik Cornelius Bode -
Alderikus Kornelius Bode * 1816 Wolthusen,D,26725,NS + 1842 Westerhusen,D,26759,NS Bode - Ohling
Catharina Bode * 1813 Wolthusen,D,26725,NS Bode - Ohling
Cornelius Aalderks Bode * 1769 Uphusen,D,26725,NS + 1828 Jarssum-Westerhusen,D,267...,NS de Bode - Janssen (Mennen)
Cornelius Dirks Bode -
Geske Bode * 1815 Wolthusen,D,26725,NS + 1815 Wolthusen,D,26725,NS Bode - Ohling
Hinderk Cornelius Bode * 1828 Westerhusen,D,26759,NS Bode - Ohling
Jan Cornelius Bode * 1823 Westerhusen,D,26759,NS + 1876 Westerhusen,D,26759,NS Bode - Ohling
Tjadeke Alrichs Bode * 1760 Uphusen,D,26725,NS + 1787 Emden,D,,NS Bode - Mennen
Ida Boelen * 1778 Larrelt,D,26723,NS + 1797 Larrelt,D,26723,NS Rewerts - Nonnen
Tryntje Boelman -
Ype Boersma -
Anna Bohne * 1876 Larrelt,D,26723,NS + 1972 Emden,D,,NS Bohne - Remmers
Focke Janssen Bohne * 1812 Larrelt,D,26723,NS + 1891 Larrelt,D,26723,NS Bohne - Hinderks
Geeske Focken Bohne * 1871 Larrelt,D,26723,NS Bohne - Remmers
Jans Focken Bohne * 1775 Larrelt,D,26723,NS + 1831 Larrelt,D,26723,NS -
Lydia Alice Margret Boles * 1868 Richland,USA,,KS + 1958 Albany,USA,,OR -
L?ppe Uilrichs Boomgaarden * 1794 Larrelt,D,26723,NS + 1874 Ridott,Stephenson,USA,,IL -
Meemke Boomgarden -
George Booth + 1990 Portland,USA,,OR -
Borchers -
Anna Bosma * Holland,NL,, -
Craig Bosma -
Kimberley Bosma -
Cryne Bouman * 1782 Weener,D,26826,NS + 1853 Emden,D,,NS Bouman - Ohling
Elske Bouman * 1776 Weener,D,26826,NS + 1818 Bouman - Ohling
Garrelt Jacobs Bouman * 1746 Westerhusen,D,26759,NS + 1818 Emden,D,,NS Garrels - Warners
Gesina Bouman * 1786 Weener,D,26826,NS + 1811 Bouman - Ohling
Jacob Bouman * 1778 Weener,D,26826,NS + 1819 Weener,D,26826,NS Bouman - Ohling
Ella Theodora Adeline Brauer * 1878 Varel,D,26316,NS -
Heebe Brechters ~ 1733 Wybelsum,D,26723,NS + 1780 Wybelsum,D,26723,NS -
Trientje Brechtezende -
Maja Margarethe Brouer Brouer - Neupert
Martin Enno Brouer * 1893 Wester Charlottenpolder,D,26506,NS -
Hinderk Heikes Brouwer * 1801 + 1849 Constantia,D,26723,NS -
Sara Nourse Brown -
Jacob Hansen Buá * 1893 + 1989 Simonswolde,D,26632,NS -
Erika Erzsebet Buky -
Alberdine Bumann -
Busch -
Cornelius Hinderks Busemann -
Jack Bush + 1978 -
Aaltje Alberts Bussen * 1791 Hamswehrum,D,26736,NS + 1794 Hamswehrum,D,26736,NS Bussen - Ohling
Albert Klaassen Ohling Bussen * 1794 Hamswehrum,D,26736,NS + 1808 Hamswehrum,D,26736,NS Bussen - Ohling
Altina Jacobine Bussen * 1842 Loquard,D,26736,NS + 1922 Loquard,D,26736,NS Bussen - Jacobs
Antje Bussen * 1788 Hamswehrum,D,26736,NS + 1794 Hamswehrum,D,26736,NS Bussen - Ohling
Antje Siebets Bussen * 1803 Hamswehrum,D,26736,NS + 1847 Bussen - Ohling
Antje Siebets Bussen * 1814 Hamswehrum,D,26736,NS + 1892 Wolthusen,D,26725,NS Bussen - Theessen
Edda Bussina Bussen -
Friederikus Thaddeus Bussen * 1815 Hamswehrum,D,26736,NS + 1905 Loquard,D,26736,NS -
Friedrich Thaddeus Bussen -
Geeske Rewerts Bussen * 1790 Hamswehrum,D,26736,NS + 1858 Wybelsum,D,26723,NS Bussen - Ohling
Marten Jans Reewerts Bussen * 1771 Hamswehrum,D,26736,NS + 1844 Hamswehrum,D,26736,NS -
Reendeltje Uden Bussen * 1792 Hamswehrum,D,26736,NS + 1792 Hamswehrum,D,26736,NS Bussen - Ohling
Reendeltje Uden Bussen * 1793 Hamswehrum,D,26736,NS + 1805 Hamswehrum,D,26736,NS Bussen - Ohling
Rewert Bussen * 1739 Hamswehrum,D,26736,NS + 1796 Hamswehrum,D,26736,NS -
Siebet Ennen Rewerts Bussen * 1761 Hamswehrum,D,26736,NS + 1816 Hamswehrum,D,26736,NS Bussen - Ennen
Henrietta Calkins * 1858 Guelpe,CDN,, + 1944 -
Troy Canaday -
Hilke Carsjens * 1719 Nettelburg,D,26789,NS + 1768 Gross Midlum,D,26759,NS -
Mamme Carsjens + 1718 Groothusen,D,26736,NS -
Tami Christians -
Ted jr. Christians -
Teresa Christians -
Terri Christians -
Travis Christians -
Campe Claassen * 1710 Uphusen,D,26725,NS + 1771 Uphusen,D,26725,NS Cornelis - Mennen
Catharine Theodore Claassen Claassen -
Cornelius Claassen * 1718 Uphusen,D,26725,NS + 1794 Suurhusen,D,26759,NS Cornelis - Mennen
Cornelius Claassen * 1611 + 1674 Uphusen,D,26725,NS -
Heinrich Hermann Claassen * 1895 Hohegaste,D,26789,NS + 1992 Boehmerwold,D,26844,NS -
Tjadeke Claessen * 1716 Uphusen,D,26725,NS + 1772 Uphusen,D,26725,NS Cornelis - Mennen
Clair Clopton -
Sann Cole -
Margret Conrath -
Otto Cordes -
Claas Cornelis + 1727 Uphusen,D,26725,NS Claassen - xxx
Erich Cornelius -
Focke Cornelius -
Frieda Bernhardine Cornelius -
Geertjen Cornelius * 1698 + 1768 Weener,D,26826,NS -
Luitjen Cornelius -
Martha Cornils -
Lucas Cramer Loesing - Cramer
Rena Cramer * 1897 Midlum,D,26844,NS + 1936 Oldenburg,D,,NS -
Edele Cremer * Westeraccum,D,26553,NS + 1971 Suurhusen,D,26759,NS -
Elte Crynes * 1620 Oling,NL,, + 1662 Loquard,D,26736,NS Klaassen - Eltjes
Klaas Crynes * 1620 Oling,NL,, + 1691 Twixlum,D,26723,NS Klaassen - Eltjes
Klaas Crynes * 1550 + 1624 Oling,NL,, -
Roeleff Crynes * 1628 Oling,NL,, + 1701 Loquard,D,26736,NS Klaassen - Eltjes
Aaltien Cryns * 1696 Loquard,D,26736,NS + 1756 Loquard,D,26736,NS Roeleffs - Haiken
Anke Cryns * 1680 Loquard,D,26736,NS + 1682 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Anke Cryns * 1698 Loquard,D,26736,NS + 1701 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Anke Cryns * 1701 Loquard,D,26736,NS + 1726 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Antje Cryns * 1703 Loquard,D,26736,NS + 1716 Roeleffs - Haiken
Elte Cryns * 1695 Loquard,D,26736,NS + 1748 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Eltet Cryns * 1685 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Eltet Cryns * 1692 Loquard,D,26736,NS + 1694 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Elwer Cryns * 1688 Loquard,D,26736,NS + 1741 Eltets - Poppen
Gertien Cryns * 1713 Loquard,D,26736,NS + 1752 Roeleffs - Haiken
Grietje Cryns * 1708 Loquard,D,26736,NS + 1761 Campen,D,26736,NS Roeleffs - Haiken
Poppe Nitterts Cryns * 1682 Loquard,D,26736,NS + 1700 Loquard,D,26736,NS Eltets - Poppen
Roeleff Cryns * 1698 Loquard,D,26736,NS Roeleffs - Haiken
Roelf Cryns * 1705 Loquard,D,26736,NS + 1776 Loquard,D,26736,NS Roeleffs - Haiken
Edward James Curtin -
Menno Dammeyer * 1861 Petkum,D,26725,NS + 1927 Petkum,D,26725,NS -
Ubbina Johanna Dammeyer * 1901 Petkum,D,26725,NS Dammeyer - H?lsebus
Aalderik Cornelius de Bode -
Jacob Martin de Boer * 1894 Simonswolde,D,26632,NS -
Ocke de Boer * 1860 Leer,D,26789,NS + Ellsworth,USA,,MN -
Otto de Boer * 1898 Ellsworth,USA,,MN + 1978 de Boer - Jans
Gesine Harmine de Freese * 1901 Weenermoor,D,26826,NS + 1994 Weenermoor,D,26826,NS -
Harbert de Wiljes -
Edith Leona DeHaven * 1893 Bellingham,USA,,WA + 1971 Bellingham,USA,,WA DeHaven - Banze
Thomas Hubert DeHaven * 1877 -
Brigitte Dengel -
Michele DeShaw -
Fritz Deutschmann -
Anna Diddens -
Johann Diedrichs -
Aaltje Jacobs Corneliu Dieken * 1808 Wirdum,D,26529,NS + 1883 Leysander Polder,D,26506,NS -
Elise Landmann Dieken Dieken - Koopmann
Jan Abrams Dieken * 1878 Pewsum,D,26736,NS + 1937 Schoonorth,D,26736,NS Dieken - Georgs
Maria Margaretha Georgs Dieken Dieken - Koopmann
Neele Dieken * 1839 Wirdum,D,26529,NS + 1894 -
Mary Ellen Dillon -
Albert Dirks -
Enna Dirks * 1833 Sch?ttorf,D,48465,NS + 1910 Wolthusen,D,26725,NS -
Frauken Catharina Dirks * 1873 Tating,D,25881,SH + 1963 Husum,D,25813,SH -
Stientje Dirks * 1639 Larrelt,D,26723,NS + 1705 Emden,D,,NS -
Toni Dirks -
Barbara Esderts Dirksen * 1746 + 1816 Wolthusen,D,26725,NS Klaassen - Ubben
Barbara Esderts Dirksen * 1746 + 1816 Wolthusen,D,26725,NS -
Bauke Elisabeth Dirksen * 1785 Greetsiel,D,26736,NS Dirksen - Weets
Christiane Amalie Henr Dirksen * 1851 Hamswehrum,D,26736,NS + 1927 Upleward,D,26736,NS Dirksen - Fl?th
Harmke Berends Dirksen * 1779 Greetsiel,D,26736,NS + 1859 Kretjenkoog,D,25761,SH Dirksen - Weets
Hinderk Peters Dirksen * 1794 Hamswehrum,D,26736,NS -
Jannes Janssen Dirksen Dirksen -

Database

Title
Description
Uploaded 2003-06-17 13:07:21.0
Submitter user's avatar Heinrich Ohling aus
email
Show all persons of this file