Stammbaum Friedrich-Schubert

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Baack -
Alwina Baack * 1841 Baak ev Baack - Dertmann
Anna Catharina tho Baack * 1668 Hattingen ev + 1753 Hattingen ev Baack - Grete
Anna Catharina Baack * 1781 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Anna Catharina Baack * 1664 Hattingen ev Baack - Maria
Anna Catharina Baack * 1674 Hattingen ev Baack - Catharina
Anna Catharina Baack * 1832 Baak ev Baack - Dertmann
Anna Catharina Baack * 1773 + 1819 Hattingen ev -
Anna Catharina Baack * 1731 Hattingen ev + 1742 Hattingen ev Baack - Rische
Anna Catharina Baack * 1730 Hattingen ev Baack - Rische
Anna Catharina Bauer zu Baack * 1809 Baak ev + 1829 Baak ev Baack - Hunsbeck
Anna Catharina Bauer zu Baack * 1761 Hattingen ev Baack - Wegmann
Anna Catharina Bauer zu Baack * 1759 Hattingen ev + 1760 Hattingen ev Baack - Wegmann
Anna Christina Baack * 1772 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Anna Christina Bauer zu Baack * 1806 Baak ev Baack - Hunsbeck
Anna Christina Elisabeth Bauer zu Baack * 1752 Hattingen ev Baack - Wegmann
Anna Elisabeth Baack * 1830 Baak ev Baack - Dertmann
Anna Elisabeth tho Baack * 1701 Hattingen ev Baack - Baack
Anna Eva Bauer tho Baack * 1694 Hattingen ev + 1775 Hattingen ref Baack - Kosthaus
Anna Gertrud Bauer zu Baack * 1690 -
Anna Lisette Baack * 1828 Baak ev Baack - Dertmann
Anna Margarethe Christina zu Baack * 1776 Hattingen ev Baack - Kauermann
Anna Wilhelmina Baack * 1824 Baak ev Baack - Dertmann
August Heinrich Baack * 1837 Baak ev + 1839 Baak ev Baack - Dertmann
Barbara tho Baack * 1674 Hattingen ev + 1744 Hattingen ev Baack - Grete
Bernd Henrich tho Baack * 1702 Hattingen ev Baack - Kosthaus
Bernhard Baack * 1682 Hattingen ev + 1730 Hattingen ev Baack - Elsa
Bernhard Bauer tho Baack * 1666 Hattingen ev + 1741 Hattingen ev Baack - Grete
Bernhard Henrich Bauer zu Baack * 1763 Hattingen + 1780 Hattingen ev Baack - Oberbaack
Catharina Elisabeth Baack * 1763 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Catharina Elisabeth zu Baack * 1762 Hattingen ev Baack - Steinhoff
Catharina Gertrud Baack * 1753 Hattingen ev Baack - Schrepping
Catharina Gertrud Bauer tho Baack * 1698 Hattingen ev + 1729 Hattingen Baack - Kosthaus
Catharina Gertrud zu Baack * 1759 Hattingen ev Baack - Steinhoff
Catharina Margarethe Baack * 1747 Hattingen ev Baack - Boven
Catharina Margarethe Baack * 1759 Hattingen ev Baack - Wiegemann
Catharina Margarethe Bauer zu Baack * 1709 + 1763 Holthausen ev -
Catharina Maria Bauer zu Baack * 1750 Hattingen ev + 1753 Hattingen ev Baack - Wegmann
Catharina Maria Philippina Bauer zu Baack * 1788 Baak ev Baack - Sengenhoff
Cathrina tho Baack * 1676 Hattingen ev Baack - Grete
Christian Baack * 1761 Hattingen ev Baack - Wiegemann
Christina Elisabeth zu Baack * 1764 Hattingen ev Baack - Steinhoff
Christina Elsabeth Bauer zu Baack * 1742 Hattingen ev + 1784 Hattingen ev Baack - Boven
Diederich Henrich Bauer zu Baack * 1783 Baak ev + 1855 Hattingen Baack - Sengenhoff
Eberhard Henrich Bauer zu Baack * 1744 Hattingen ev + 1751 Hattingen ev Baack - Boven
Elisabeth Catharina Baack * 1673 Hattingen ev Baack - Catharina
Elsa Baack * 1678 Hattingen ev Baack - Elsa
Elsa Catharina Baack * 1669 Hattingen ev Baack - Maria
Elsa Catharina tho Baack * 1670 Hattingen ev + 1732 Hattingen ev Baack - Grete
Elsa Maria tho Baack * 1696 Hattingen ev Baack - Kosthaus
Friederich Henrich Bauer zu Baack * 1820 Welper ev Baack - Hunsbeck
Georg Christoph Baack * 1678 Hattingen ev Baack - Maria
Gerdruth Elisabeth Baack * 1747 Hattingen ev Baack - Schrepping
Gottlob Friedrich Baack -
Gurgen Bernhard zu Baack * 1734 Hattingen ev + 1793 Baak ev Baack - Boven
Gurgen Dieterich Baack * 1731 Hattingen ev Baack - Frackmann
Heinrich August Baack * 1839 Baak ev + 1882 Baak ev Baack - Dertmann
Heinrich Georg Bauer zu Baack * 1771 Hattingen + 1831 Welper ev Baack - Hagen
Heinrich Melchior Baack * 1727 Hattingen ev + 1765 Hattingen ev Baack -
Heinrich Wilhelm Baack * 1800 Baak ev + 1861 Baak ev Baack - Köllermann
Heinrich Wilhelm Baack * 1843 Baak ev Baack - Dertmann
Heinrich Wilhelm Baack * 1718 + 1772 Hattingen ev Baack -
Heinrich Wilhelm Bauer zu Baack * 1827 Welper ev Baack - Hunsbeck
Henrich Baack * 1701 Hattingen ev Baack - Hegemann
Henrich Baack -
Henrich Baack * 1666 Hattingen ev Baack - Enne
Henrich Baack -
Henrich Baack * 1667 Hattingen ev Baack - Maria
Henrich Arnold tho Baack * 1696 Hattingen ev Baack - Baack
Henrich Eberhard Baack * 1786 Bo-Weitmar, Brandorff + 1788 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Henrich Friederich Bauer zu Baack * 1791 Baak ev Baack - Sengenhoff
Henrich Gurgen Baack * 1712 + 1782 Hattingen ev -
Henrich Jörgen Baack * 1695 Hattingen ev + 1762 Hattingen ev Baack - Hegemann
Henrich Jörgen Baack * 1710 + 1783 Hattingen ev -
Henrich Jörgen Baack * 1752 Hattingen ev + 1752 Hattingen ev Baack - Schrepping
Henrich Jörgen Bauer zu Baack * 1770 Hattingen + 1771 Hattingen Baack - Hagen
Henrich Jörgen Bauer zu Baack * 1756 Hattingen ev Baack - Wegmann
Henrich Jörgen Bauer zu Baack * 1746 Hattingen ev + 1747 Hattingen ev Baack - Wegmann
Henrich tho Baack * 1635 Hattingen ev -
Henrich Wilhelm Bauer zu Baack * 1804 Baak ev + 1805 Baak ev Baack - Hunsbeck
Henrich Wilhelm Bauer zu Baack * 1768 Hattingen + 1768 Hattingen Baack - Oberbaack
Henrich Wilhelm Bauer zu Baack * 1748 Hattingen ev Baack - Wegmann
Hinrich Gurgen Bauer zu Baack * 1732 Hattingen ev + 1758 Hattingen ev Baack - Boven
Hinrich Gurgen tho Baack * 1700 Hattingen ev + 1762 Hattingen Baack - Kosthaus
Hinrich Wilhelm Baack * 1764 Hattingen ev Baack - Wiegemann
Johann Baack -
Johann Arnold Baack * 1724 + 1746 Hattingen ev Baack - Frackmann
Johann Conrad Baack * 1774 Bo-Weitmar, Brandorff + 1774 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Johann Conrad Henrich Bauer zu Baack * 1736 Hattingen ev + 1799 Baak ev Baack - Boven
Johann Friedrich Wilhelm Bauer zu Baack * 1815 Hattingen ev + 1816 Baak ev Baack - Hunsbeck
Johann Heinrich Baack * 1767 Bo-Weitmar, Brandorff + 1796 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Johann Henrich Baack * 1823 Baak ev Baack - Dertmann
Johann Hinrich Bauer zu Baack * 1741 Hattingen ev + 1789 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Wegmann
Johann Hinrich Bauer zu Baack * 1775 Hattingen ev + 1809 Hattingen ev Baack - Hagen
Johann Hinrich Bauer zu Baack * 1766 Hattingen + 1773 Hattingen Baack - Oberbaack
Johann Hinrich zu Baack * 1739 Hattingen ev + 1777 Hattingen ev Baack - Boven
Johann Jörgen Baack * 1778 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Johann Jörgen Bauer zu Baack * 1744 Hattingen ev + 1745 Hattingen ev Baack - Wegmann
Johann Jürgen Baack * 1675 Hattingen ev Baack - Elsa
Johann Peter Bauer zu Baack * 1754 Hattingen ev Baack - Wegmann
Jörgen Diederich Baack * 1776 Bo-Weitmar, Brandorff + 1833 Baack - Knoop
Jörgen Diedrich Baack * 1687 + 1752 Hattingen ev Baack - Elsa
Jörgen Heinrich Baack * 1764 Bo-Weitmar, Brandorff + 1775 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Jörgen Hinrich Bauer zu Baack * 1773 Baak ev + 1820 Baak ev Baack - Hagen
Jürgen Baack -
Jürgen Henrich tho Baack * 1672 Hattingen ev Baack - Grete
Jurgen Peter tho Baack * 1680 Hattingen ev + 1741 Hattingen Baack - Grete
Margarethe Baack * 1672 Hattingen ev Baack - Elsa
Margarethe Elsabeth Bauer zu Baack * 1753 Hattingen ev + 1753 Hattingen ev Baack - Wegmann
Margretha Elsabeth Bauer zu Baack * 1762 Hattingen ev + 1762 Hattingen ev Baack - Oberbaack
Maria Amalia Baack * 1835 Baak ev Baack - Dertmann
Maria Catharina Baack * 1692 Hattingen ev Baack - Hegemann
Maria Catharina Baack * 1769 Bo-Weitmar, Brandorff + 1783 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Maria Catharina Baack * 1826 Baak ev Baack - Dertmann
Maria Catharina Elisabeth Baack * 1783 Bo-Weitmar, Brandorff Baack - Knoop
Maria Elisabeth Baack * 1725 Hattingen ev + 1744 Hattingen ev Baack - Rische
Maria Elisabeth Bauer zu Baack * 1817 Welper ev + 1818 Baak ev Baack - Hunsbeck
Maria Elisabeth Bauer zu Baack * 1812 Hattingen ev + 1817 Baack - Hunsbeck
Maria Elisabeth Bauer zu Baack * 1749 Hattingen ev + 1782 Bo-Stiepel ev Baack - Boven
Maria Gerdrud zu Baack * 1671 Hattingen ev + 1745 Hattingen ev -
Maria Margarethe zu Baack * 1785 Baak ev Baack - Sengenhoff
Melchior Henrich Bauer zu Baack * 1743 Hattingen ev + 1747 Hattingen ev Baack - Wegmann
totgeb. KInd Baack * 1754 Hattingen ev + 1754 Hattingen ev Baack - Wiegemann
totgeb. Sohn Baack * 1847 Baak ev Baack - Dertmann
totgeb. Tochter Bauer zu Baack * 1781 Hattingen ev + 1781 Hattingen ev Baack - Hagen
Trine 'Catharina' Elisabeth tho Baack * 1678 Hattingen ev Baack - Grete
Werner Hinrich tho Baack * 1669 Hattingen ev + 1734 Hattingen ev Baack - Enne
Wilhelmina Baack Baack -
Adele Baake -
Anna Catharina Elisabeth Bach * 1768 Herbede ev + 1823 Holthausen ev Bach - Wortmann
Anna Gerdruth Bach * 1748 Breckerfeld ref Bach - Wortmann
Catharina Gertrud Bach * 1804 Holthausen ev Bach - Gremm
Catharina Gertrud Bach * 1804 Holthausen ev -
Clara Maria Catharina Bach * 1792 Herbede Bach -
Diederich Peter Bach * 1757 Wengern ev Bach - Wortmann
Diedrich Peter Bach * 1794 Holthausen ev Bach - Wollverts
Diedrich Peter Bach -
Diedrich Wilhelm Bach -
Franz Caspar Bach -
Friederike Bach * 1836 Hattingen ev Bach - Oesterhoff
Friederike Bach * 1826 Bach -
Friedrich Wilhelm Bach * 1765 + 1811 Holthausen ev -
Friedrich Wilhelm Bach -
Friedrich Wilhelm Bach * 1784 Bach - Wollverts
Friedrich Wilhelm Bach * 1816 + 1819 Hattingen ev Bach - Passiep
Heinrich Friedrich Wilhelm Bach * 1840 Holthausen ev Bach - Oesterhoff
Heinrich Friedrich Wilhelm Bach * 1765 Bach - Wortmann
Heinrich Peter Bach * 1811 Sprockhövel + 1811 Sprockhövel Bach - Passiep
Johann Frantz Caspar Bach * 1747 Breckerfeld ref Bach - Wortmann
Johann Friedrich Bach * 1800 Holthausen ev + 1800 Holthausen ev Bach - Gremm
Johann Friedrich Wilhelm Bach * 1802 Holthausen ev Bach - Gremm
Johann Gottfried Bach * 1749 Breckerfeld ref Bach - Wortmann
Johann Philipp Bach * 1753 Wengern ev Bach - Wortmann
Johann Wilhelm Bach * 1763 Wengern ev Bach - Wortmann
Johann Wilhelm Bach -
Johannes Bach * 1755 Wengern ev Bach - Wortmann
Jürgen Henrich Bach * 1760 Wengern ev Bach - Wortmann
Justus Bach * 1722 Hessen-Cassel + 1783 Schwelm ref -
Maria Catharina Bach * 1793 Holthausen ev + 1793 Holthausen ev Bach - Wollverts
Maria Catharina Bach * 1807 Holthausen ev Bach - Passiep
Maria Catharina Bach * 1800 Bach -
Maria Elisabeth Bach * 1751 Breckerfeld ref Bach - Wortmann
Marie Elisabeth Bach * 1789 Wit-Bommern + 1864 Wit-Bommern -
Philip Bach -
Carle Bachelart + 2006 Brüssel, B -
Josef Bachem -
Maria Auguste Bachem * 1826 GE-Buer Bachem - Holzberg
Maria Bachenig -
Rosina Bacher -
Elias Bachmann -
Friedrich Bachmann -
Friedrich Hugo Bachmann * 1847 Hattingen ev Bachmann - Stens\Feldmann
Friedrich Wilhelm Bachmann * 1841 Hattingen ev Bachmann - Stens\Feldmann
Gertraud Bachmann -
Anna Christina Bachtenkirchen * 1810 Holthausen ev Bachtenkirchen - Böhlhoff
Johann Caspar Bachtenkirchen -
Maria Catharina Bachtenkirchen * 1818 Holthausen ev + 1821 Holthausen ev Bachtenkirchen - Böhlhoff
Maria Catharina Elisabeth Bachtenkirchen * 1806 Holthausen ev + 1807 Holthausen ev Bachtenkirchen - Böhlhoff
Wilhelmina Elisabeth Bachtenkirchen * 1808 Holthausen ev + 1882 Blankenstein Bachtenkirchen - Böhlhoff
Adele Bäcker -
Kurt Wilhelm Hermann Bäcker -
Renate Bäcker * 1928 Duisburg + 1989 Duisburg Bäcker - Friesewinkel
Wilhelmine Bäcker + 1857 -
Adolph Backhaus -
Anna Catharina Backhaus * 1782 Bonsfeld ev Backhaus - Harhaus
Anna Catharina Backhaus * 1798 Sprockhövel Backhaus - Nippus
Anna Catharina Backhaus * 1793 Hattingen ev Backhaus - Padtberg
Anna Catharina Backhaus + 1810 Sprockhövel ev -
Anna Catharina Sybilla Backhaus * 1809 Sprockhövel ev Backhaus - Becker
Anna Christina Backhaus * 1725 Backhaus -
Anna Christina Backhaus * 1789 Bonsfeld + 1858 Holthausen ev Backhaus - Harhaus
Anna Maria Backhaus * 1709 + 1759 Holthausen ev Backhaus - Oberste-Vorth
August Backhaus * 1840 Sprockhövel ev Backhaus - Höltken
Carl Backhaus * 1833 Hattingen ev Backhaus - Höltken
Carl Backhaus * 1858 Hattingen ev Backhaus - Bach
Caspar Henrich Backhaus -
Catharina Elisabeth Backhaus * 1773 Bonsfeld ev Backhaus - Harhaus
Catharina Elisabeth Backhaus -
Catharina Elisabeth Backhaus * 1781 Sprockhövel Backhaus - Nippus
Catharina Ida Friederike Backhaus * 1865 Bo-Stiepel ev + 1914 Blankenstein Backhaus - Bach

Database

Title Stammbaum Friedrich-Schubert
Description
Uploaded 2022-06-18 18:16:05.0
Submitter user's avatar Brigitte Friedrich
email brigitte_friedrich@hotmail.com
Show all persons of this file